Oprichting Stichting Gebiedsgerichte SROI

Op 20 juli 2020 zijn de statuten per akte bij het kantoor Huijbregts Notarissen & Adviseurs gepasseerd. Het doel van deze stichting staat duidelijk vermeld in de statuten: het bemiddelen in, het begeleiden en organiseren van duurzame oplossingen voor de begeleiding van mensen met beperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). De beide directeur-bestuurders Frans Hoebink en Joost Spithoven richten zich daarbij met een gebiedsgerichte aanpak op deelnemers uit de Banenafspraak. Om dit mogelijk maken gaat de stichting bij aanbestedingen van grote organisaties het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap versterken door de geplande SROI-budgetten te koppelen aan kansrijke projecten voor de doelgroep in het werkgebied. Daarbij staat centraal dat mensen uit de Banenafspraak aan de slag gaan met wat zij kunnen binnen een context waarin dat gefaciliteerd wordt. De stichting wil vanuit verwondering en nieuwsgierigheid de gaten binnen de arbeidsmarkt vullen. Op deze manier kan er voor iedereen werkgeluk gecreëerd worden.

Hoge scores Woningstichting Ons Doel bij visitatie 2015-2019

Woningstichting Ons Doel heeft opmerkelijk hoog gescoord bij de visitatie, die door Pentascope in de periode van januari t/m maart 2020 is uitgevoerd. Naast de hoge scores over de periode 2015-2019 vervult de duidelijke onderbouwing van de scores de woningstichting met trots.

Ons Doel is erin geslaagd in Leiden weer een betekenisvolle sociale waarde creatie te faciliteren, die vitale mensen beweegt in hun woonomgeving. Met elkaar maken de bewoners van huis hun thuis. Het gerealiseerde Nico van der Horst park met 100 tijdelijke woningen is daar een goed voorbeeld van. Vooral met het oog op de opbouw van dit stukje Leidse samenleving en de flexibiliteit en duurzaamheid van deze woningen.

Een paar issues springen er duidelijk uit in het Visitatierapport:
– Ons Doel heeft het ‘Goed voor elkaar’ en is‘Goed voor elkaar’;
– De gelijkwaardigheid waarmee binnen Ons Doel via co-creatie het beleid wordt ontwikkeld;
– Het maatschappelijk ondernemend karakter van Ons Doel, gebaseerd op eenvoud en duidelijkheid;
– Het grijpen van kansen door Ons Doel als die zich voordoen;
– De strategievorming en prestatiesturing binnen Ons Doel via het toezichts- en toetsingskader.

In zijn rol van voorzitter van de raad van commissarissen heeft Joost Spithoven dit toezichts- en toetsingskader in 2017 geïnitieerd en voor zijn afscheid in maart 2018, samen met de andere commissarissen en de directeur-bestuurder, weten af te ronden. Op basis van de metafoor ‘hoe ziet bij ons het restaurant, de keuken en de boekhouding eruit’ voor onze huurders, is de ordening aan processen en instrumenten aangebracht, die voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan deze uitkomsten. In het rapport geeft Pentascope de raad van commissarissen dan ook een compliment voor de wijze waarop het zijn maatschappelijke rol vervult.

ACT bij Alertief

Gedragstherapie gebaseerd op ACT (acceptance and commitment therapy) wordt bij Alertief toegevoegd aan de veranderkundige interventies. Waar ACT uitkomst biedt, wordt het toegepast bij groepen die met een verandertraject bezig zijn of tijdens individuele coachingstrajecten. Op basis van zes kernprocessen ervaren mensen wat energie kost en wat energie oplevert. De nadruk ligt op het vergroten van de veerkracht (psychologische flexibiliteit).

Fijne jaarwisseling en een gelukkig 2020!

‘We zoeken vaak naar geluk van buitenaf, maar echt geluk zit van binnen’.
Het is onze bedoeling dat in 2020 het talent van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er toe gaat doen. Door ervoor te zorgen dat er ruimte voor deze mensen ontstaat, komt voor hen het werkgeluk dichterbij. Wij geloven in Social Return on the Issue. Vandaar dat we daarvoor de gelijknamige Stichting Gebiedsgerichte SROI hebben opgericht, die in 2020 van start gaat. Met een heldere missie:
“verwondering zorgt voor ruimte in de arbeidsmarkt”
Vanuit menselijke waardigheid wordt het beste werk verricht

 

HIER opgewekt

29 November jl heeft Joost Spithoven, in zijn rol als bestuurder van de coöperatie Energie Samen Rivierenland, een bijdrage geleverd aan het Programma Evenement HIER opgewekt te Bussum. Doel van het Evenement was om zoveel mogelijk overheden en landelijke lokale initiatieven -op het gebied van energietransitie- samen te brengen om te komen tot toekomstgerichte oplossingen, daar waar het gaat om het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord.
Op initiatief van de coöperatie Energie Samen, is er een energietransitie project opgestart voor mensen met een kleine portemonnee. Dit project is die dag in één van de deelsessies toegelicht

BurgerMasterclass Omgevingswet

Onze netwerkpartner Jean Eigeman heeft een bijdrage geleverd aan een BurgerMasterclass Omgevingswet.
De omgevingswet stimuleert integraal werken, roept de samenleving op om kansen te pakken en baseert zich op vertrouwen. De BurgerMasterclass zocht naar de essentie van de verandering, die de omgevingswet gaat brengen. Niet in juridische zin, maar in de zin van het samenspel tussen mensen. Een groep van zo’n 50 mensen uit allerlei organisaties, initiatieven en invalshoeken ging samen op expeditie, op zoek naar wederzijds begrip van elkaars kaders, drijfveren, ervaring en vooroordelen. Inzicht hierin en verbeeldingskracht zijn de motoren achter de verandering.
Lees hier het reisverslag.

 

 

Coöperatieve vereniging ‘Energie Samen Rivierenland’

Energiecoöperaties in de regio werken samen onder coöperatieve vereniging ‘Energie Samen Rivierenland’

De energietransitie is in volle gang en burgers spelen daar een belangrijke rol bij. In steeds meer gemeenten zijn er lokale energiecoöperaties die particulieren en bedrijven helpen om minder energie te gebruiken en steeds meer duurzame energie op te wekken.
In regio Rivierenland werken deze coöperaties samen onder de naam Energie Samen Rivierenland. Doelstelling is niet alleen om met elkaar samen te werken maar ook om meer samen te werken met gemeenten, bedrijven, verenigingen etc. Voorbeelden zijn daarvan Het Nieuwe Wonen Rivierenland; het energieloket voor energiebesparing en Betuwestroom; het lokale merk voor in de Betuwe duurzaam opgewekte stroom.
Ook kunnen bedrijven een beroep doen op Energie Samen Rivierenland voor hulp bij energiebesparing en plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Gemeenten en provincie ondersteunen dat weer financieel.
Op 9 oktober jl werd de samenwerking afgetrapt met een minisymposium. Joost Spithoven heeft als (beoogd) bestuursvoorzitter van Energie Samen Rivierenland dit minisymposium begeleid.

Voor meer info: www.energiesamenrivierenland.nl

Overlegplatform vrijwilligersorganisaties in Veenendaal in de maak

In juli van dit jaar vond in het Ontmoetingshuis in Veenendaal de startbijeenkomst plaats voor de Veenendaalse vrijwilligersorganisaties om tot een overlegplatform te komen. Deze startbijeenkomst had als doel een begin te maken aan een verbeterde samenwerking, onderling en met de gemeente. Joost Spithoven heeft deze bijeenkomst begeleid. Hij was hiervoor gevraagd in verband met zijn adviesrapport vanuit Alertief Management over de wijze waarop een overlegplatform nieuw leven in Veenendaal ingeblazen zou kunnen worden.

Door de nieuwe wethouder Martijn Beek en beleidsadviseur Emmy van Brakel werd op verzoek van Joost Spithoven aangeven welke ideeën en plannen er nu binnen de gemeentelijke organisatie leven. Dit werd onder meer uitgelegd met behulp van grote planborden met het Speelveld 2020. Vervolgens konden de aanwezige vrijwilligers deze informatie met elkaar bespreken en aangeven op formulieren wat ze ervan vonden en hoe dit zich verhoudt tot hun vrijwilligersorganisatie en hun ambities/doelen.

De gemeente Veenendaal heeft alle input verzameld en er ter plekke een samenvatting gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten. Op basis daarvan werd er een eerste ‘spoorboekje’ geformuleerd met de prioriteiten voor de komende periode. Daarmee gaat de gemeente Veenendaal na de zomervakantie samen met de vrijwilligersorganisaties actief aan de slag, zodat het overlegplatform daadwerkelijk vorm gegeven wordt.

Betekenisvol ondernemen

Netwerkpartners van Alertief hebben vrijdag14 juni een dag met elkaar doorgebracht op het prachtige landgoed Mariënwaardt in Beesd. Met inspirerende beelden, verhalen en zelfs een live gezongen volkslied, is er met elkaar van gedachten gewisseld en zijn ideeën gedeeld over ‘Betekenisvol ondernemen’ op het vlak van lokale energietransitie, gebiedsgerichte Sociale Return of the Issue en inclusieve sociale huisvesting.
Een belangrijke ontdekking was het versterken van procesparticipatie in deze transities op basis van (f)luister-partnerschap. Één van de aanwezige netwerkpartners liet na afloop het volgende weten: “Dankjewel voor weer een geheel eigen stijl evenement dat ons lang bij zal blijven. Mij in ieder geval, door het ontrafelen en praktisch maken van alle begrippen”.

Doorontwikkeling Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland

Het huidige bestuur van het Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.A. (EDBR) heeft besloten om de positionering en inrichting van het EDBR te (laten) toetsen op vorm en inhoud. De bedoeling is om het huidige EBDR door te ontwikkelen naar een professionele organisatie, waarin rond de sturing en beheersing een duidelijk onderscheid is aangebracht tussen de verantwoordelijkheden van het bestuur en van de directie (gericht op het dagelijks functioneren van de werkorganisatie). Als eerste stap gaan het financieel en het juridisch systeem op orde gebracht worden. Belangrijke uitkomst daarbij is, dat aan de buitenwacht aangetoond kan worden dat binnen de coöperatie de Governance op orde is.

Joost Spithoven is als kwartiermaker betrokken bij deze doorontwikkeling van het Coöperatief Energie Diensten Bedrijf Rivierenland. Nadat het onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur helder is gemaakt. gaan vervolgens de positie en rollen van het bestuurders ten opzichte de algemene ledenvergadering van de coöperatie uitgekristalliseerd worden.