Doorontwikkeling Samenwerkingsverband O3 krijgt vorm

Met ingang van 1 november 2018 heeft Joost Spithoven zijn werkzaamheden als verandermanager bij het Samenwerkingsverband O3 beëindigd. De afgelopen maanden heeft hij in die rol meegewerkt aan het doorontwikkelen van de organisatie van O3 . Deze doorontwikkeling is er op gericht om met de professionals van O3 in gemeente Heusden – via de lokale netwerkorganisatie Bijeen – nog beter maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en kansen van bewoners op meedoen te benutten. Meer lezen? >>  klik hier

 

 

Losmaken samensturing rond ‘kwetsbare’ ouderen Vitaliseren netwerken en empoweren betrokkenen

Inleiding

In het visiedocument ‘Een vitale samenleving is nooit blut!’ (oktober 2013) spreekt de gemeente Rhenen over de omslag van verzorgingsstaat naar een ‘doe-het-zelf-benadering‘. Een omslag waarbij de mensen niet langer de dragers van problemen zijn, maar vooral de eigenaars van oplossingen. Dat vraagt dus echt om een transformatie van de ‘maakbare samenleving’ naar een vitale samenleving, waar mensen zelf en met elkaar invulling geven aan samenleven in het sociale domein.

De kracht van deze vitale samenleving zit in de samenwerking tussen burgers onderling en in het verlengde daarvan tussen burgers, sociale professionals en de (lokale) overheid. Deze kracht ontwikkelt zich volgens ons (enkel) door te investeren in vertrouwen en wederkerigheid èn in de diverse netwerken waarin mensen actief zijn. Voor deze fundamentele verandering is het absoluut nodig dat gemeente en inwoners in een andere verhouding tot elkaar komen te staan èn dat zij elkaar anders willen gaan zien.

Kwetsbare ouderen

Oudere mensen horen in het beeld van de participatiesamenleving langer zelfstandig in hun eigen leefomgeving te kunnen verkeren. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo ingewikkeld als we ervan uitgaan dat veel ouderen graag zo lang mogelijk in hun eigen ‘habitat’. Aandachtspunt is dat zij met het ouder worden vaak wat beperkingen krijgen, minder krachtig zijn en/of slechter ter been worden. Meestal kunnen zij zich binnen hun eigen huishouden met de toename aan beperkingen nog wel redden; praktisch zaken oppakken rondom de woning of zichzelf naar buiten toe organiseren wordt langzamerhand moeilijker.

Hebben we hier te maken met een tam probleem, een complex probleem of een venijnig probleem?

Bij wijze van voorbeeld past de casuïstiek van een bejaarde vrouw, die haar huishouden en zichzelf keurig in stand weet te houden. En dat ondanks een oplopende huurschuld door de (te) hoge huursom. Helaas maakt een handicap aan haar benen dat zij zich niet meer zelfstandig naar buiten kan bewegen. Dat wordt voor haar een probleem, nu de voedselbank geen pakketten aan huis brengt. Deze oude mevrouw is aangewezen op de hulp van de buren of medewerking van andere vrijwilligers, als het gaat om het doen van deze belangrijke boodschap.

Probleemonderkenning

Is hier nu sprake van een probleem? En wie is de probleemhouder of zijn de probleemhouders?

Het antwoord hierop heeft te maken met de verschillende waardesystemen over ‘wat is goed leven’, die de personen in deze sociale context hanteren. Vaak gaan personen in de omgeving van deze (potentieel kwetsbare) oudere mevrouw vanuit hun referentiekader voor haar invullen wat wel of niet goed is. Essentieel in het nieuwe stelsel is dat –waar nodig – vooral met haar op basis van de dialoog verkend wordt wat haar invulling van ‘goed leven’ is, wat haar behoeften zijn en welke oplossingen voor haar passend zijn.

In het bovengenoemde voorbeeld heeft de oudere vrouw een levenssituatie gecreëerd, waarmee zij blijkbaar kan dealen. Haar hulpvraag van nu is dat zij hulp nodig heeft bij het ophalen van de voedselpakketten. Wanneer er niet verder met haar de dialoog wordt aangegaan, blijft het probleem zo klein. Terwijl een mogelijk volgend probleem zich gaat aandienen als ze over een paar jaar geen beroep meer kan doen op pakketten van de voedselbank.

Het is welhaast zeker dat de (over)bezorgde buren en het Sociaal Team vanuit verschillende waardensystemen naar deze situatie handelen. De buren zullen de situatie eerder als complex aanmerken dan het Sociaal Team. Is het mogelijk tot een gedeeld beeld te komen, waarop vanuit het juiste handelingsperspectief richting mevrouw meerwaarde geboden kan worden?

Zicht op vitaliseren sociale netwerken

Een sociaal netwerk wordt gedefinieerd als het ingebed zijn in een geheel van mensen met wie rechtstreeks min of meer duurzame banden worden onderhouden voor de vervulling van de dagelijkse levensbehoeften. Door deze onderlinge relaties draagt het sociaal netwerk in de regel bij aan het welzijn van mensen. Een sociaal netwerk is onder te verdelen in drie sectoren: verwanten, vriendschappelijke betrekkingen en maatschappelijke diensten.

De meeste mensen hebben een individueel sociaal netwerk dat bestaat uit personen die op hen lijken, qua positie, geloof, inrichting van het leven en inkomensniveau. Hun netwerk geeft ook uitdrukking aan hun identiteit. Ze vormen onderdeel van een groep mensen waar ze op lijken. ‘Mijn netwerk bestaat uit mensen die in hetzelfde schuitje zitten’. Een beperkt aantal mensen breekt door dit soort grenzen heen en benoemen dit als een kenmerk van hun informele netwerk. Netwerken kunnen ook teveel naar binnen gericht zijn, waar sommige mensen wel bij horen en anderen absoluut niet. Een groot netwerk is niet per definitie beter dan een klein netwerk. Voor sommige mensen is een klein netwerk bewust en gewild. Voor anderen is het een uitkomst van hun levensomstandigheden. Of een netwerk groot of klein is hangt af van het vermogen om sociale relaties op te bouwen, het regelmatig verhuizen, het ontbreken van vertrouwen in anderen, of beperkt zijn in je bewegingen door langdurig ziek zijn. Sterke banden in het eigen netwerk worden meestal als positief gezien, maar opvallend genoeg worden juist via zwakke banden bruggen geslagen naar andere netwerken. Bij sterke banden binnen het netwerk blijft de informatie daarbinnen. Juist in een uitgestrekt netwerk van zwakkere sociale contacten is er een veelheid en variatie aan informatie. Zwakke banden zijn waardevol voor informatieoverdracht[1]. Uit de interviews die Zwaantje van ’t Veer in Rhenen met individuen heeft gevoerd, blijkt overigens dat er maar weinig mensen zijn die overbruggend zijn tussen verschillende netwerken. Voor de meeste mensen bestaat het contact in de buurt uit ‘praatje over het tuinhek, op elkaars huis passen tijdens de vakantie, pakje aannemen dat bezorgd wordt’.

Met een sociaal netwerk wordt voorzien in vier behoeften: affectieve behoeften (waardering en erkenning), behoefte aan aansluiting, behoefte aan sociale zekerheid en materiële behoeften. Bij de ouder wordende mens lijken vooral de materiële behoeften opgeld te doen. Hoe valt dat mogelijk te organiseren?

Dit kan plaatsvinden langs twee sporen: met het toepassen van de sociaal netwerkmethodiek (inventariseren en analyseren van het sociaal netwerk) en het empoweren van mensen op verschillende niveaus.

Kijk op empoweren

Opvallend is dat de vraag ‘bij wie vraag je hulp?’ door velen beantwoord wordt met ‘dat doe ik eigenlijk niet, ik geef alleen hulp’. Hulp vragen gebeurt in eerste instantie binnen de kring van familie en vrienden. Tijdens bijeenkomsten met inwoners bleek het vragen om hulp lastig te zijn. Hier komt in aansluiting op en naast de sociale netwerkmethodiek, de behoefte aan empowerment om de hoek kijken.

Empoweren betekent letterlijk het verlenen van kracht of macht. Kracht op het voeren van regie over het eigen leven. Macht is vervolgens het beschikken over de hulpbronnen, die daarvoor nodig zijn. Het gaat daarbij om kennis, vaardigheden en…sociale contacten!

Er zijn verschillende niveaus van empowerment: het persoonlijke niveau, het gemeenschapsniveau en het organisatieniveau. Het is de bedoeling dat in de vitale samenleving mensen vanuit persoonlijk empowerment met een versterkte zelfregie gaan of blijven participeren in de samenleving (als het gemeenschapsniveau). De verschillende sociale netwerken kunnen daarbij een brugfunctie vervullen. Organisatie-powerment gaat in dat verband over de wijze waarop een organisatie zich kan empoweren, zodat de betrokken professionals zelf ervaring met empowerment krijgen en die ervaring weer kunnen inzetten bij het begeleiden van hulpbehoevende burgers. Deze vormen van empowerment liggen in elkaar verlengde en hebben invloed op elkaar. In deze is sociale cohesie belangrijk en het maken van verbindingen. Door daar voorwaarden voor te creëren en een impuls aan te geven ontstaan community-empowerment.

Meerwaarde ‘Wij-koppels’ in de Rhenense praktijk

Een praktisch voorbeeld van community-empowerment vormen de Wij-koppels. In de gemeente Rhenen is Stichting Alleman Welzijn in 2014 in overleg met diverse instellingen in het sociaal domein bij wijze van experiment gestart met het inzetten van Wij-koppels. Een Wij-koppel bestaat uit een professioneel welzijnswerker (in de rol als sociaal makelaar) en een vrijwillige burger; als koppel zetten zij zich in om verbindingen met mensen te maken op buurtniveau. Dit met de bedoeling om daar waar het nodig is direct te kunnen oefenen met het leggen van dwarsverbanden tussen bijvoorbeeld een hulpbehoevende oudere en beschikbare vrijwilligers. Met als uiteindelijke doelen:

– versterken van het sociaal kapitaal en sociale cohesie in buurten op basis van de dialoog;

– verbinden van mensen rond individuele hulpvragen (activering van de sociale infrastructuur);

– frequent, merkbaar en actief aanwezig zijn in de buurt om signalen te kunnen opvangen;

– juiste en tijdige doorverwijzing naar partners in het sociaal domein bij overstijgende vragen.

Op deze wijze stimuleren de Wij-koppels actief het zelf organiserend vermogen van de burgers. Op een laagdrempelige manier zijn zij bezig met het empoweren van individuele burgers en opbouwen van netwerken van burgers. Vervolgens zoeken de Wij-koppels de samenwerking met de informele en formele partners in de buurt om de werkwijzen op elkaar af te stemmen. De zorg gerelateerde vragen verwijst het Wij-koppel door naar de betrokken zorgpartners en in het geval van complexe problematiek (problemen in meerdere leefdomeinen) weten zij direct de weg naar het Sociaal Team te vinden.

Ook gaan de Wij-koppels aan de slag als zij signalen krijgen of opvangen. Daarin nemen de sociaal makelaars van de Welzijnsinstelling Alleman het voortouw. De signalen worden opgehaald door actief aanwezig te zijn op drukbezochte locaties. Op deze locaties worden ook bewoners ‘gescout’, die met hun talent een bijdrage kunnen en willen leveren (aan ouderen) in de buurt. De sociaal makelaar stimuleert hen om op grond van wederkerigheid en het gemeenschappelijke belang elkaar te ontmoeten en helpen.

Rol van de gemeente?

Het kleinschalige onderzoek naar de impact van sociale netwerken door Zwaantje van ’t Veer is uitgevoerd als mogelijke ondersteuning bij de veranderingen, die gemeente Rhenen voor ogen heeft in het sociale domein. Mede vanuit de gedachte dat de gemeente in ieder geval zorg wil dragen voor een sociaal vangnet. Hoewel dat direct de vraag opwerpt: voor wie is dat sociale vangnet dan (nog) bedoeld? Wat kunnen inwoners zelf of wat zouden inwoners met elkaar zelf horen te kunnen?

De invulling van de grenzen van het sociale vangnet is ingewikkeld, omdat de gemeente tegelijkertijd zoveel mogelijk voor individueel maatwerk kiest. Dat betekent dat het moeilijk is om in algemene termen aan te geven wat de grenzen van het sociale vangnet zijn of moeten zijn. Het zoeken van een antwoord naar de grenzen van het sociaal vangnet, gaat ook over de vraag ‘in wat voor samenleving willen we met elkaar leven?’. En bij de beantwoording van die vraag spelen duidelijk de verschillende waardesystemen een rol.

Met daarnaast de paradox van het sociaal domein: aan de ene kant wordt continuïteit van de organisatie van zorg en welzijn verwacht, terwijl aan de andere kant alle organisaties voorbereid moeten worden op een nieuwe periode waarin (herstel van) menselijke waardigheid, zelforganisatie en duurzaamheid kernwaarden zijn.

De in de inleiding genoemde perspectiefwissel naar de ‘doe-het-zelf-samenleving’ vraagt andere rollen en vooral een andere houding van de gemeente. Sturing geven aan de omslag naar deze nieuwe samenleving betekent vooral inspelen op de verschillende waardesystemen en de paradoxale ontwikkelingen. Waarbij steeds meer een beroep gedaan wordt op flexibiliteit en creativiteit van alle ‘spelers’, als er zich weer een onverwachte en soms fatale situatie in het sociaal domein voordoet. Het is juist de kracht van de gemeente als zij leefsystemen van mensen boven de organisatiesystemen stelt. Stoppen met bureaucratie boven menselijkheid en ‘verdraaide organisaties’. Bestuurders en professionals van de gemeenten kunnen invulling geven aan het hart op de juiste plek, het hoofd vol denkkracht voor innovatie en de handen daadwerkelijk uit de mouwen. Op deze wijze kan de gemeente beweging creëren met en tussen mensen, waarbij vooruitkijken en vergroten van deskundigheid gericht wordt op de gewenste veranderingen. Daarmee ontstaat samensturing. Het is aan de gemeente om steeds deze samensturing los te maken op de verschillende niveaus in de samenleving. Het vraagt dat de gemeente het steeds wat verder ‘loslaten’ combineert met een houding van betrokkenheid.

Daarnaast zijn de volgende acties nodig om samen met de inwoners te komen tot een Vitaal Rhenen:

 • De samenleving uitnodigen of zelfs uitdagen om bepaalde maatschappelijke opgaven op te pakken en daarbij aansluiting te zoeken;
 • Aansluiten bij bewegingen en initiatieven uit de samenleving die als hefboom kunnen werken als het gaat om een bepaald maatschappelijk vraagstuk verder te brengen;
 • Duidelijk uitdragen dat inwoners zelf met initiatieven kunnen komen, door voorbeelden van initiatieven te geven en/of initiatieven in de schijnwerper te zetten;
 • Co-creëren ofwel gezamenlijk optrekken om een bepaald initiatief tot uitvoering te brengen;
 • Aanwezig zijn op de plaats waar het gebeurt, werken met de mensen die het aangaat, handelen vanuit de energie, beelden en het overzicht van inwoners, zij zijn leidend in oplossingen en realisatie.

 

Maar ere wie ere toekomt: met de start en ondersteuning van het experiment Wij-koppels heeft de gemeente Rhenen samen met partners een belangrijke stap gezet op weg naar een dialoog met en tussen bewoners en het losmaken van samensturing in het sociaal domein. Daarmee komt het leveren van maatwerk aan de kwetsbaar wordende ouderen in de verschillende kernen in Rhenen weer dichterbij.

Maart 2015

Joost Spithoven & Zwaantje van ’t Veer

Aanbevolen literatuur:

 • Sterk met een vitaal netwerk; Maria Scheffers
 • Zelfsturing of samensturing; Kees Schilder en Joop Boukes
 •   zie Granovetter, 1973, The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, p 1366)

Artsen bezorgd over kwaliteit jeugdzorg

Huisartsen vrezen dat zij kinderen niet meer kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp als de jeugdzorg volgend jaar onder de gemeenten valt. Driekwart vreest dat gemeenten te weinig psychiatrische zorg voor kinderen inkopen.

Dat blijkt uit een peiling onder 875 leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De eerste signalen dat het misgaat zijn er al, zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck. ‘Een kind van wie je sterk vermoedt dat er adhd-problematiek speelt, verwijs je door naar een kinderpsychiater. Maar de laatste tijd krijgen huisartsen dit soort kinderen teruggestuurd door de ggz-instellingen met de boodschap: deze gevallen doen wij niet meer. Wie helpt zo’n kind dan wel?’

Het afwijzen van patiënten is volgens Van Eijck een teken dat de instellingen aan het voorsorteren zijn op de bezuinigingen. Als de gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, gaat het budget met 15 procent omlaag.

Er dreigt volgend jaar een enorme strijd tussen gemeenteambtenaren die moeten bezuinigen en huisartsen die goede zorg willen voor de kinderen uit hun praktijk. Juridisch gezien kunnen huisartsen doorverwijzen zoals het hun goeddunkt, ook straks onder de nieuwe jeugdwet. Maar gemeenten zagen aan de stoelpoten van die onafhankelijke ‘poortwachter’.

Maximum aan kinderen
Eerder hield de Volkskrant een enquête onder gemeenten met onder meer de vraag hoe zij denken de budgetkorting op de specialistische jeugdzorg voor jongeren met bijvoorbeeld zware psychische klachten of ernstige gedragsproblemen te realiseren. Ongeveer een kwart van de gemeenten antwoordde dat zij gaan werken met een maximumaantal kinderen dat mag worden doorverwezen naar dit type hulp. 13 procent eist dat een arts eerst toestemming vraagt aan de gemeente alvorens een jongere door te verwijzen.

‘Onbestaanbaar’, is het oordeel van Van Eijck. ‘Het kan niet zo zijn dat een ambtenaar op de stoel van de arts gaat zitten.’ Toch staat dit ook in een document van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In een soort handleiding voor het op poten zetten van een jeugdzorgsysteem schrijft de VNG dat het sociale wijkteam (lees: een gemeentefunctionaris) vanaf 2015 altijd toestemming moet geven als een kind door een arts wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid tikte de VNG hiervoor afgelopen week op de vingers. De onafhankelijke positie van de huisarts mag niet worden ondermijnd, stelt hij in antwoord op Kamervragen. De handleiding moet worden aangepast.

Maar al mag het dus kennelijk niet, een stad als Helmond is wel van plan de doorverwijzingen naar specialistische zorg vooraf te laten toetsen, zo laat een woordvoerster weten. Weliswaar niet door ambtenaren, maar door een ‘pool van experts uit de jeugdzorg’ onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Meer steden overwegen dergelijke constructies, blijkt uit de enquête van de Volkskrant.

Gesprek met huisarts
‘Er zit een gat in de nieuwe wet’, zegt Corine Schuil, projectmanager jeugd in de gemeente Rhenen. ‘Hoe kunnen wij het aantal doorverwijzingen terugdringen, als de huisarts de vrijheid houdt om onbeperkt kinderen door te sturen naar de jeugd-ggz? Daarop weten wij het antwoord niet. We zijn in gesprek met huisartsen. Je zoekt naar een goede overlegmodus om een vinger aan de pols te houden.’

Van een goed gesprek is in de meeste gemeenten echter nog totaal geen sprake, althans niet volgens de 875 huisartsen die de LHV-enquête invulden. Tweederde van hen zegt dat er nog geen enkel contact is met de gemeente over de jeugdzorg.

De lokale bestuurders hebben geen realistisch beeld van de zorg die wordt geleverd aan kinderen, zegt 92 procent van de huisartsen. ‘Zo zijn er enkele huisartsen die speciale begeleiding bieden aan zwaar ontspoorde jongeren’, zegt Van Eijck. ‘Dat voorbeeld wordt door ambtenaren steeds aangehaald van: zo moet het. Maar dat gaat om slechts vijf huisartsen in Nederland die iets bijzonders konden opzetten met een speciale startsubsidie. De overige achtduizend huisartsen hebben die mogelijkheid en middelen niet. Dat moeten gemeenten zich wel realiseren.’

De Kleine Waarheid van Ons Doel

Woningstichting Ons Doel is een kleine woningcorporatie in Leiden. Zij staat op basis van haar presteren bekend als een sociale woningcorporatie. Wat zijn nu de consequenties van de uitvoering van het regeerakkoord VVD/PvdA voor Ons Doel? Aan welke knoppen kan Ons Doel nog echt draaien om te blijven functioneren als maatschappelijk ondernemer? Ben Noorlander (bestuurder) en Joost Spithoven (voorzitter raad van commissarissen) schetsen hun waarheidsbeeld voor de komende vier jaren.

Vertrekpunten Ons Doel

Ons Doel mag met ruim 2.500 woningen inmiddels en 28 medewerkers tot de kleinere corporaties gerekend worden. Alhoewel al langer de combinatie van oplopende kosten, nieuwe belastingen en heffingen in de sector de druk opvoert richting een nieuwe fusiegolf, kiest Ons Doel er voor zelfstandig te blijven. Juist vanuit het sociale standpunt dat het de beste waarborg is om verbonden te blijven met de huurders en lokale partners. Richting het honderdjarig bestaan in 2018 willen we bij Ons Doel:

 • focus houden op de kerntaken; voorzien in woningen voor (door)starters en ‘landers’ (senioren met en zonder zorgvraag);
 • samenwerking zoeken met partners bij de ondersteunende taken in de wijken; dan gaat het om (nieuwe) dienstverlening aan kwetsbare huurders op het vlak welzijn en zorg;
 • activiteiten (blijven) schrappen die niets toevoegen voor onze huurders en partners (buiten het bereik vallen van sociale huur, leefbaarheid, welzijn en zorg).

Al geruime tijd wordt gestuurd op een geleidelijke groei van het woningbezit van Ons Doel. Bestaand bezit verkopen om deze wijze een kasstroom aan geld op gang te brengen en houden, waarmee de nieuwbouwprojecten kunnen worden bekostigd.

Werkgebied Ons Doel

De agglomeratie Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten vormt één woningmarkt. Ons Doel richt zich met sociale huurwoningen voor (door)starters en landers op een kwetsbaar segment in de woningmarkt:

 • landers, omdat er onvoldoende levensloopbestendige woningen die aan de huidige eisen van toe- en doorgankelijkheid voldoen;
 • starters, omdat er voor deze groep onvoldoende woningen beschikbaar komen bij gebrek aan betaalbare doorstromingsmogelijkheden;
 • doorstarters, omdat deze groep in staat gesteld moet worden om (opnieuw) een eerste stap in een zelfstandige wooncarrière te kunnen zetten.

Bij Ons Doel hebben wij niet de illusie dat wij mensen in hun hele wooncarrière aan ons kunnen binden. Doorstroming willen wij faciliteren met het bouwen van levensloopbestendige woningen. Onze keuze om uit het bestaande bezit de bestaande eengezinswoningen te verkopen aan (zittende) huurders, hangt samen met de focus op de landers, starters en doorstarters. Het vertrekpunt is (nog steeds) dat eengezinswoningen in beginsel in trek zijn bij doorstromende huurders. Deze eengezinswoningen bieden de kans voor huishoudens met een middeninkomen om een grondgebonden woning in Leiden te verwerven.

Ons Doel en wijkontwikkeling

Zoals zoveel woningcorporaties zet Ons Doel zich in voor schone, aantrekkelijke en veilige wijken, waar mensen van uiteenlopende achtergrond en leefstijl met elkaar kunnen leven. Iedereen doet mee: in werk, onderwijs, of als vrijwilliger. Ons Doel levert met menskracht en in contanten haar bijdragen aan het netwerk van organisaties die in de wijken actief zijn. Wijk- en buurtontwikkeling zijn bij uitstek het domein waarop de samenwerking invulling hoort te krijgen. Het is eerlijk gezegd ook het domein dat bewoners aan het terugveroveren zijn op de diverse instellingen. Ons Doel ziet een rol in het netwerk in de wijk(en), om het anders denken én anders werken samen met partners op een hoger plan te brengen. Het is hoog tijd voor het meer persoonlijke ‘eropaf’ dat is gebaseerd op wat mensen zelf (nog) kunnen en op wederzijds vertrouwen. Binnen de wijk is zorg- en welzijnsinstelling Libertas de belangrijkste partner van Ons Doel. Libertas Leiden en Ons Doel zijn nu gezamenlijk eigenaar van De Parelvissers. Een hoogbouwcomplex met zorgwoningen en specifieke voorzieningen voor ouderen. Ingespeeld op de zorgzwaartebehoefte kunnen de oudere bewoners op dezelfde plek op zichtzelf blijven. Het voornemen voor de komende jaren bestond om in Het Gebouw, de Lorentzhof en de Robijnhof eveneens met Libertas samen arrangementen voor wonen, zorg en welzijn aan te gaan bieden. Bij Ons Doel zet het nieuwe regeerakkoord dit voornemen nog meer onder druk.

Uitwerking Regeerakkoord

Met de verhuurdersheffing dragen de woningcorporaties als sector jaarlijks € 2 miljard af aan de staat. Aan deze afroming valt niet te tornen (financieel kader regeerakkoord). Voor Ons Doel loopt de heffing op tot bijna € 2 miljoen in 2017. De kennelijk achterliggende intentie van het Regeerakkoord is dat de corporatiesector gemarginaliseerd moet worden; qua volkshuisvestelijk segment (PvdA) en qua omvang (VVD). Vanuit die optiek wordt de directe aansturing van de gemeenten weer ingebracht. Het megalomane optreden (veel te risicovol opereren)van corporaties hoort te worden gekeerd en het moet afgelopen zijn met de exorbitante salarissen van bestuurders. Met het intensiveren en anders inkleden van het overleg met gemeente Leiden hebben wij geen moeite, het past in tijden van crisis om elkaar goed bij de les te houden. Ons Doel heeft geen risicovolle projecten of risicovolle beleggingen uitstaan. De salarissen en vergoedingen zijn binnen alle normen; net zoals de bedrijfslasten. En toch zijn wij jaarlijks aan het kijken waar we in kunnen snoeien. Ons Doel draagt net zoals alle andere corporaties wel bij aan de nadelige gevolgen van het risicovolle ondernemen van Vestia (derivaten) en WSG (grondpolitiek). Deze saneringsheffing voor de komende jaren legt extra beslag op de exploitatiemiddelen van Ons Doel.

Impact Regeerakkoord op Ons Doel

Bij Ons Doel stellen we ons op de lijn dat de verhuurdersheffing voor de komende vier jaar onontkoombaar is. De grondslag voor de heffing is door de dalende WOZ-waarden niet meer geldig, maar het bedrag is ingeboekt. Wij verwachten niet dat het nog verandert. Wij kunnen als sector geen mediastorm bewerkstelligen, die vergelijkbaar is met die van de inkomensafhankelijke zorgpremies. De verhuurdersheffing zet wel onmiddellijk onze eigen sociale taak onder druk. Om deze druk op te vangen kunnen wij in beginsel aan vier knoppen draaien. Het verhogen van de huren, stoppen met investeren (nieuwbouw), verkopen woningbezit en verlagen bedrijfslasten.

Waar wij vaak 80% van maximaal toegestane huur kiezen als huurniveau, zien wij dat huurverhogingen sneller naar de 100% zullen gaan. Die ruimte hebben wij ‘gelukkig’ nog wel; veel van onze collega’s elders in het land niet. Voor onze huurders met een laag inkomen zal deze verhoging naar verwachting niet gecompenseerd worden met een hogere huurtoeslag.

Maar zelfs als we deze financiële slag maken, verwachten we dat we nog (te) veel in onze financiële positie achteruit gaan. We hebben van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting al het signaal gekregen dat met het toepassen van de verhuurdersheffing onze solvabiliteit onder druk komt te staan. We moeten binnenkort gaan bezien hoe we dit kunnen rechttrekken, zodat we aan langlopende verplichtingen kunnen voldoen en mogelijke verliezen kunnen opvangen.

Ons Doel rekende in haar begroting met een verkoop van 20 woningen per jaar over een periode van 5 jaar. Is een optimistische inschatting in de huidige markt. Dit alles om voor twee grote bouwprojecten de benodigde kasmiddelen vrij te maken. De verhuurdersheffing en de saneringsheffing zijn grote strepen door deze voornemens. Dit alles leidt ertoe dat we vrijwel zeker niet voldoende kasmiddelen kunnen gaan vrijmaken met de bijbehorende financiering voor alle geplande nieuwbouwprojecten (met name Lorentzhof en Robijnhof). Het betekent dat we minder nieuwe zorgwoningen gaan opleveren, waar (heel) veel vraag naar is. Dit is dan gelijk weer een kink in de kabel voor de doorstroming en macro gezien toch ook weer een tegenvaller voor de economie en de werkgelegenheid. In feite kondigt de rijksoverheid indirect een bouwstop af, die minder belastingopbrengsten oplevert en bouwvakkers de WW injaagt.

De afgelopen jaren zijn we al bezig met het drukken van de bedrijfslasten. En we houden het simpel. Nu is aanstaande dat we qua huisvesting gaan indikken. Meer medewerkers op (veel) minder vierkante meters. Daardoor kunnen we iedereen huisvesten op één etage en besparen door het opzeggen van de huur van de andere etage. In natuurlijk verloop van de medewerkers zit geen ruimte. We gaan nu met medewerkers praten over het (gedwongen) terugbrengen van de formatie van 28 naar 25 medewerkers. Geen goed vooruitzicht op medewerkersniveau en organisatieniveau.

Het toekomstbeeld van Ons Doel voor de komende vier jaar stemt ons echt somber. Zeker als je beseft dat we door het tekort aan vrijkomende middelen ons meer en meer moeten gaan terugtrekken uit de wijkontwikkeling (leefbaarheid) en het welzijnswerk. Vreemd hoor, eigenlijk voldoen we intrinsiek aan alle voorwaarden, die het regeerakkoord wil stellen aan sociale woningcorporaties. Toch lijkt een 100-jarig bestaan in 2018 opeens wel heel erg ver weg. Geldt dan toch als waarheid dat de kleintjes weer moeten lijden onder de grootheidswaan van anderen?

November 2012

Ben Noorlander & Joost Spithoven – Ons Doel

Wat wordt de grootste klimaatverandering?

De fysieke klimaatverandering lijkt zich vaak te verengen tot een strijd tussen alarmisten en sceptici. De vraag blijft dan hangen op het niveau of er wel of niet sprake is van een bedreiging. Er is blijkbaar een andere klimaatverandering nodig om anders met elkaar in gesprek te gaan over onze aardbol. Voor een deel lijkt ‘die klimaatverandering’ te worden versneld door de sfeer, waarin we als gevolg van de kredietcrisis in terecht zijn gekomen. Er ontstaat een ‘society 3.0’ en een duurzaam bedrijfsleven, die meer dan ooit zelf toe zijn aan de juiste inzichten. De wetenschap kan hier een vooraanstaande rol in vervullen. Vervolgens is het aan het politieke systeem om waar nodig dit te alloceren met beleid.

Is de aarde er voor ons of zijn wij er voor de aarde?

Rondom wereldvraagstukken houdt mij altijd de volgende vraag bezig: is de aarde er voor ons als mensen, of zijn wij er voor de aarde? Als je het bestaan van de aardbol (4,5 miljard jaar) afzet tegen ons menselijk bestaan (ruim 150.000 jaar), dan past bescheidenheid. Uitgaande van onze korte verblijf op aarde en respect voor evolutie en beschaving, vind ik zelf een dienende houding op zijn plaats. Maar deze vraagstelling is wel van belang om zicht te krijgen op de houding die mensen aannemen, als het gaat over de wijze van omgaan met problemen op onze aardbol. Volgens berekeningen rond de groei van de aarde (richting 9 miljard mensen), zou dit naar de maatstaf van het Amerikaanse consumentisme betekenen dat we dan 4 aardbollen nodig hebben. Waar halen we die aardbollen vandaan?

Zijn er reële, grote bedreigingen voor de aardbol?

In 2007 is ‘Het kleine boek over de 4 bedreigingen voor onze wereld!’ uitgebracht. De journalisten als makers van dit boek schetsen de gevaren, die voortvloeien uit vier hecht met elkaar samenhangende trends: klimaatverandering, concurrentie inzake hulpbronnen, buitenspel zetten van ontwikkelingslanden en wereldwijde militarisering. Het is goed om te bedenken dat terrorisme dat wereldwijd als het grootste gevaar wordt gezien, dus ook voortkomt uit de vier trends. Aan de ene kant biedt het kleine boek mij rust als ik de journaals en nieuwsrubrieken volg. De trends blijken naar mijn waarneming te kloppen. Aan de andere kant word ik onrustig van het feit dat op de diverse nationale en internationale podia moeilijk verbindingen tot stand komen tussen voor- en tegenstanders van de gevaren en de aanpak daarvan. Wetenschap, maatschappij, politiek en bedrijfsleven lijken vaak verkeer met elkaar verbonden, waardoor rond reële bedreigingen het oplossend vermogen ontbreekt.

Voor- of tegenstander van klimaatverandering?

De mogelijke verandering van het klimaat geldt als een mondiaal vraagstuk. Over de ‘staat’ van het klimaat en de eventuele ‘invloed’ van de mens op deze staat lopen de meningen uiteen. Als het gaat om deze staat dan is er blijkbaar geen herkenbaar gedeeld beeld (dashboard), geen als betrouwbaar ervaren probleemanalyse(s) en geen voldoend ontwarbaar onderscheid tussen natuurlijke variatie en menselijke invloed. Vanzelfsprekend maakt dat het last om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingsrichtingen voor negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Zoals dan vaker het geval is bij een situatie van onzekerheid of een sfeer van onwelgevalligheid, blijft dan niet veel meer over dan welles/nietes of voor of tegen. Alsof er juist niet nog veel meer te ontdekken is. Net zomin als ik in een krachtenveld door anderen geduwd wil worden in de hoek van voor- of tegen de islam, wil ik rond serieuze bedreigingen van de aardbol enkel deel uitmaken van het kamp van de voor- of tegenstanders van de klimaatverandering. Op zoek naar een nieuwe werkelijkheid past het proces van zoeken naar oorzaken van de klimaatverandering, nadenken over effecten, zoeken naar beleid dat valt af te stemmen op deze effecten, met waar nodig het plegen van duurzame investeringen en verduurzamen van menselijk gedrag.

En de rol van de wetenschap?

De meerwaarde van de wetenschap – ook rondom klimaatverandering – omvat vier taken: early warning (agendavorming), afbakening zekerheid en onzekerheid, model- en scenariodenken en bevordering zindelijke discussie. En het moet gezegd: het zit de wetenschap dan niet helemaal mee. Achteraf geconstateerde fouten in (milieu)rapportage en fraude met feitelijke onderzoeksgegevens doen de betrouwbaarheid van de wetenschap geen goed. Maar het gaat niet om 100% zekerheid bieden; dat moet de wetenschap zich ook niet vanuit de politiek laten aanleunen. Het gaat om het delen van wetenschappelijke inzichten en uitkomsten, die als ‘getuigen-deskundigen’ door anderen in de dialoog kunnen worden betrokken bij de uitwerking van klimaatvraagstukken. De wetenschap kan op basis van een feitenrelaas inzichten bieden, die anderen argumenten als het gaat om de houding te bepalen en keuzes te maken. Het is vervolgens aan de politiek om deze keuzes te maken bij het alloceren van overheidsmiddelen en het is aan het bedrijfsleven en de samenleving om zelf conclusies te trekken rond de menselijke invloed en het gedrag. De wetenschap kan de effecten van de keuzes en het gedrag weer in beeld brengen bij de uitoefening van de genoemde wetenschapstaken. En het zal mij zeker helpen als de wetenschap het abstractieniveau van bijvoorbeeld de Visie 2050 van de World Business Council for Sutainabel Development, de Millenniumdoelen en TripleP-concepten en weet te verdiepen, verbinden en concretiseren met normeringen.

Is de tijd rijp voor een perspectiefwissel?

Zeker als gevolg van de kredietcrisis wordt meer en meer het gevoel gedeeld dat we ons (te) lang aan systemen met schijnzekerheden hebben vastgehouden. Langzaam komen we door de eerste vraag heen van “wie is er nog te vertrouwen?” op weg naar de tweede vraag “hoe kan ik hier zelf meer van aan de weet komen?” Volgens mij gaat dit ertoe leiden dit er toe dat steeds minder snel een discussie te snel zal ontaarden in een debat met voor- en tegenstanders. Na de financiële markt komen nu ook al de systeemwerking en hervorming van de arbeidsmarkt, woningmarkt, zorgmarkt en opleidingenmarkt aan de orde. Mijn inschatting is dat dit de kans vergroot om daarbij met institutionele en sociale innovaties de slag te maken naar duurzaamheid en de klimaatverandering. Er is al een maatschappelijk een beweging gaande waarbij welvaart omslaat naar welzijn, hebben naar zijn, genot naar geluk en ego naar eco. De moderne tijd met digitale kennisuitwisseling biedt inmiddels uitzicht op een Society 3.0; de creatieven gaan hun eigen spirituele bestaan opbouwen. Mijnverwachting is dat een duurzaam wereldwijd klimaat daar een belangrijke rol in gaat krijgen.

Nieuw klimaat met nieuwe contexten?

In het bedrijfsleven neemt volgens mij de stroming toe waarin gesproken wordt over waarde(n)creatie en commercië(de)ler werken. Cash en profit maken ruimte voor duurzaamheid en innovatie. Bedrijven gaan nationaal en internationaal nieuwe ontwikkelingspaden en nieuwe economieën kiezen. Het bijbehorende nieuwe leiderschap zal voorspoed en groei willen combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De (internationale) wetenschap kan het bedrijfsleven behulpzaam zijn met modellen en voorbeelden van waarde(n)creatie, inclusief de invulling van Triple E (economy of scale, scope & time).

Onze maatschappij is zich aan het kantelen. Deels gedwongen door een crisissituatie met bezuinigingen, maar deels ook door inmiddels falende systemen en de groeiende behoefte aan nieuwe perspectieven. Mensen willen minder last hebben van alle systeemwerelden van organisaties en weer met andere mensen gaan bouwen aan hun gezamenlijke leefwereld. Basisbehoeften zoals gezondheid, leefbaarheid en  duurzaamheid komen centraal te staan…..en men zal daar zelf ook op willen organiseren. Op het intermenselijk niveau wordt al gesproken over de 8P’s; people, peace, planet, perspective, power, proud, priority en profit. Kenniscreatie en kennisdeling worden daarbij met de nieuwe communicatiemiddelen belangrijker dan ooit. En zoals de Occupy-beweging een wereldwijde reactie is op een verdelingsvraagstuk, zo verwacht ik dat mensen vanuit zelforganisatieoverwegingen signalen op gaan halen, die raken aan de fysieke klimaatverandering. Vooral de wetenschap kan zorgdragen dat daarbij de goede insteek voor informatievoorziening gekozen wordt (think global, act local!).

Rest nog het politieke systeem. Op basis van ervaring niet bij uitstek de omgeving, die zichzelf snel verandert. Op tal van onderwerpen blijkt het politieke debat meer stuk dan heel te maken. Excellente besluitvorming organiseren en regisseren is nog steeds lastig. Maar als de ‘klimaatveranderingen’ zich in het bedrijfsleven en de samenleving doorzetten, gaat het politieke systeem zich ook opnieuw richten. Zeker bij de grootschalige onderwerpen en wereldvraagstukken, ligt het voor mij voor de hand dat er dan een politiek proces wordt georganiseerd met agendavorming en keuzevorming, waarbinnen de wetenschap een duidelijke plek heeft. Puur om de meerwaarde van de wetenschap met de eerdergenoemde vier taken beter te borgen, dan nu het geval is. En juist als dit heel transparant gebeurt, biedt het de mogelijkheid voor een betere allocatie van beleid door de (politieke) overheid. Wie weet groeit er dan ook politiek breed het inzicht dat wij er zijn voor het doorgeven van een nog mooiere aardbol! 

Mr Joost P.A. Spithoven

19 november 2011

Van visie naar resultaat in de zorg

Hennie Brons, Joost Spithoven en Marcel Kruger

Inleiding

De zorgsector is sterk in beweging. De toenemende vergrijzing en de terugtredende overheid zorgen voor meer concurrentie bij de inzet van publieke middelen. Tegelijkertijd stellen zorgverzekeraars, cliënten en andere belanghebbenden in de dagelijkse sfeer steeds hogere eisen aan de instelling die zorg aanbiedt. Een breder aanbod van diensten dient gepaard te gaan met een excellente uitvoering, tegen zo laag mogelijke kosten. Voor de zorginstelling neemt de druk toe om goed te presteren en daarover regelmatig verantwoording af te leggen binnen en buiten de instelling.

Hoe kun je als bestuur en management van een zorginstelling tegemoet komen aan de toenemende eisen die de markt dicteert? Hoe kun je invulling geven aan de verzakelijking zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening? En hoe houd je in deze turbulentie grip op de eigen ambities die je als organisatie wilt bereiken?

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe bij de ouderenzorginstelling Groenhuysen vanuit een heldere visie op de toekomst een concrete meerjarenstrategie is uitgewerkt met aandacht voor bovenstaande ontwikkelingen, hoe deze strategie consequent is doorvertaald in de Kaderbrief van het bestuur en de Jaarplannen van de verschillende managementgebieden, en hoe een stevige basis is gelegd voor resultaatsturing in de komende jaren.

De noodzaak van focus op resultaat in de zorgsector 

De collectieve middelen zijn ontoereikend om de aankomende vergrijzingsgolf in ons land het hoofd te bieden. Van burgers wordt verwacht dat ze zelf meer bijdragen aan hun welbevinden en gezond zijn. Daarbij komt dat de overheid meer ‘marktwerking’ in het veld introduceert. Zorgverzekeraars en klanten hebben immers contracteervrijheid gekregen. Deze toenemende marktwerking brengt een eigen dynamiek in het veld teweeg waar zorgaanbieders op in moeten spelen. De komende jaren zal de vraag naar zorg en diensten het aanbod bovendien overtreffen. Toenemende marktsegmentatie en concurrentie tussen zorgaanbieders om publieke middelen zijn het gevolg.

Daarnaast doet de ‘nieuwe’ oudere zijn intrede. Het gaat om een mondige en bewuste persoon op leeftijd, die weet wat zijn behoeften zijn op het gebied van gezondheid en welzijn. Deze groep ouderen heeft eigen middelen en is bereid dit voor eigen welzijn in te zetten. Daarom willen zij keuzemogelijkheden zien. Keuzemogelijkheden die aansluiten bij een nieuwe manier van denken over de oude dag, zoals verschillende servicepakketten die het verblijf aangenamer maken.

Tegen deze achtergrond worden thema’s als klantsegmentatie, klantgerichtheid en de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen belangrijker. Vanuit de doelgroep versnelt zich de vraag naar zorginstellingen die vraaggericht en belevingsgericht weten te werken. Het maken van afspraken over de te leveren zorg en de contractuele vastlegging daarvan dwingt tot het verantwoording afleggen over de kwaliteit en kosten van de zorg. En de toenemende concurrentie dwingt tot efficiënt en effectief werken. Een meer bedrijfsmatige benadering van de organisatie is daarom noodzakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten.

Van visie naar strategie                                                 

Stichting Groenhuysen vervult een essentiële functie voor ouderen in de regio Roosendaal. Bij Groenhuysen horen acht centra voor Wonen & Zorg, zes verpleeghuizen, thuiszorgorganisatie ’t Groene Thuis en een aantal steunpunten voor ouderen, van waaruit het hele palet aan verpleging, verzorging en gemak- en comfortdiensten wordt geboden.

Gegeven bovenstaande ontwikkelingen is besloten om de organisatie van Groenhuysen op een andere wijze in te richten. De centrale leidraad bij de transformatie vormde een vraaggerichte filosofie: Ouder worden, jezelf blijven. In de nieuwe organisatie is de cliënt centraal gesteld en zijn de vier managementlagen teruggebracht naar twee lagen: het bestuur en de zorgmanagers. Directeuren en teamleiders zijn weggevallen ten gunste van het aantal zorgmanagers. Deze managers hebben in plaats van 150 medewerkers nu circa 40 medewerkers voor zich werken en hebben een overzichtelijk aantal cliënten, op één locatie. Dat betekent dat de managers hun medewerkers beter kennen en veel dichter op het zorgproces en de cliënten zitten. Dat bevordert de klantgerichtheid en slagvaardigheid.

Het aantal managers dat direct door de Raad van Bestuur wordt aangestuurd is hiermee wel flink gegroeid. Om te garanderen dat de beleidsvoornemens in de nieuwe organisatie uitgevoerd worden, heeft Groenhuysen een nieuwe manier van plannen en besturen geïntroduceerd. Kenmerkend hierin zijn de samenhang tussen de verschillende plandocumenten, de duidelijke aansluiting tussen plandocumenten en managementrapportages en de adequate manier van evalueren en bijsturen. In onderstaande afbeelding staan de verschillende plandocumenten met bijbehorende kenmerken.

De plandocumenten in onderlinge samenhang

Het Visiedocument beschrijft in 2 A4tjes de missie van de instelling en de belangrijkste kenmerken van Groenhuysen als zorgorganisatie en als arbeidsorganisatie. Het vertelt op hoofdlijnen hoe Groenhuysen haar motto ‘Ouder worden, jezelf blijven’ de komende jaren gaat waarmaken. Het visiedocument stel je in principe op voor onbepaalde tijd. Alleen grote veranderingen in de omgeving en de positie van Groenhuysen leiden tot aanpassingen. De uitgangspunten van de zorginstelling staan hierin helder beschreven, maar er staat niet concreet in wat de verschillende organisatieonderdelen moeten bereiken of doen en biedt dus geen aanknopingspunten voor de besturing van de organisatie. Het visiedocument is vooral bedoeld als communicatiemiddel naar binnen en buiten de organisatie, en als uitgangspunt voor de andere plandocumenten.

In de Meerjarennota is de ambitie en de strategie voor de komende vier jaar vastgelegd, afgeleid van de missie en visie. De ambitie bestaat uit drie resultaten die Groenhuysen over vier jaar bereikt wil hebben: meer ouderen helpen, meer diensten per oudere leveren en voldoende kwalitatief goed personeel vinden en binden om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

De strategie beschrijft welke tussenliggende resultaten behaald moeten worden om de ambitie te realiseren, vanuit verschillende invalshoeken: markt, cliënten, bedrijfsprocessen, huisvesting, innovatie, informatie, medewerkers, cultuur en financiën. Samen met de ambitie worden deze resultaten in samenhang afgebeeld in één diagram: de Strategiekaart (zie afbeelding hieronder). In de meerjarennota worden de resultaten uit deze kaart toegelicht en onderbouwd, en gekwantificeerd met doelwaarden. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten in welk jaar prioriteit krijgen. Daartoe is per jaar een thema benoemd. In 2009 is dat bijvoorbeeld ‘Huis op orde’ en in 2010 ‘Cliënt- en resultaatgericht werken’. In 2009 wordt daarom onder andere prioriteit gegeven aan het verbeteren van de zorgregistratie en het voldoen aan eisen van veiligheid en kwaliteit, terwijl in 2010 doelmatig en productief werken en de cliëntbehoefte centraal stellen de volle aandacht krijgen. De kalender met stichtingsbrede programma’s en projecten is met deze jaarlijkse prioriteiten in lijn gebracht.

De strategiekaart: primair bedoeld als communicatiemiddel

De strategiekaart is primair bedoeld voor het communiceren van de ambitie en strategie richting Raad van Commissarissen en medewerkers. Daarnaast is het een prima hulpmiddel om prioriteiten te stellen (projecten die niet bijdragen aan de benoemde resultaten worden heroverwogen) en om de behoefte aan managementinformatie af te leiden (het ligt immers voor de hand de voortgang op deze resultaten inzichtelijk te maken).

Het proces van het opstellen van de strategiekaart heeft de Raad van Bestuur en het management geholpen bij het maken van keuzes die in het verleden niet werden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de keuze op welke klantsegmenten Groenhuysen zich de komende jaren primair moet richten, en met welke zorgdiensten. Daarnaast heeft het denken in jaarthema’s flink geholpen bij het prioriteren van projecten. Je kunt nu eenmaal niet alles (tegelijk) doen, en dit helpt je met het onderbouwd aanbrengen van een volgorde.

De strategie consequent doorvertalen                         

In de Kaderbrief wordt het jaarthema uit de meerjarennota uitgewerkt in kaderstellingen (inhoudelijk, financieel en procedureel) en operationele resultaten voor één specifiek jaar. De kaderbrief geeft concreet aan welke resultaten dat jaar gerealiseerd dienen te worden door de verschillende lijn- en stafmanagers.

De kaderbrief moet gezien worden als de opdrachtbrief van de Raad van Bestuur aan de managers voor één jaar, daar waar de meerjarennota een meerjarenperspectief kent en de beoogde resultaten beschrijft voor de organisatie als geheel. In de kaderbrief wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaten die worden verwacht van de lijnmanagers en van de stafmanagers.

Op basis van de kaderbrief maken de managers voor hun eigen werkgebied ieder jaar een Jaarplan. In het jaarplan worden de voor het managementgebied relevante resultaten uit de kaderbrief overgenomen en geeft de manager aan welke verbeterinitiatieven hij gaat nemen om deze resultaten te behalen. Verbeterinitiatieven zijn maatregelen, acties of kleine projecten die zijn gericht op het verbeteren van de uitvoering van going concern activiteiten. Daarnaast bevat het jaarplan prognoses voor productie, formatie en financiën. Het jaarplan is de leidraad voor de bedrijfsvoering van het managementgebied waarvoor de lijn- of stafmanager verantwoordelijk is.

Door op deze manier het jaarplan consequent af te leiden van de kaderbrief, en de kaderbrief van de meerjarennota, is verzekerd dat de activiteiten en verbeterinitiatieven waar door de managers uitvoering aan wordt gegeven, in lijn zijn met de meerjarenstrategie van Groenhuysen.

Evalueren en bijsturen                                                   

Naast de verbeterslag die Groenhuysen heeft gemaakt in de strategische en operationele planning zijn ook de manier van evalueren en bijsturen, en de bijbehorende informatievoorziening opnieuw onder de loep genomen.

Om de voortgang van de plannen te bewaken heeft Groenhuysen verschillende instrumenten tot haar beschikking. Eén belangrijk instrument vormen de verschillende audits en onderzoeken die door externe bureaus, maar ook intern worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het cliënttevredenheidsonderzoek en de onderzoeken door het Zorgkantoor, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie en de GGD. Deze onderzoeken geven op verschillende momenten in het jaar inzicht in de kwaliteit van zorg, het werken conform voorschriften en de tevredenheid van medewerkers en cliënten.

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn waardevol, maar een onderzoek vindt vaak maar één keer per jaar plaats, waardoor tussentijds bijsturen niet mogelijk is. Bovendien sluit de informatie uit de onderzoeken maar voor een deel aan op de beoogde strategische en operationele resutaten, zoals benoemd in de plannen. Daarom zijn naast de uitkomsten van de onderzoeken drie andere instrumenten in ontwikkeling:

 1. Management Informatie Systeem (MIS)
 2. Programmarapportage
 3. Rapportage verbeterinitiatieven

Het MIS geeft maandelijks inzicht in de voortgang op operationele en strategische resultaten, zoals private opbrengsten, bezettingsgraden, wachttijden en 3 jaars formatieontwikkeling. Het is een instrument voor de Raad van Bestuur en de lijn- en stafmanagers. In 2009 is gestart met de ontwikkeling van het MIS. Niet alles wat men regelmatig wil weten wordt geregistreerd, dus er is begonnen met het stap voor stap registreren en rapporteren van de benodigde informatie.

Welke informatie in welke vorm en met welke prioriteit in het MIS komt is bepaald tijdens workshops en interviews, waarbij de meerjarennota (strategiekaart) en kaderbrief als uitgangspunt dienden. Het is heel verleidelijk om alles wat je kunt verzinnen op te nemen in het MIS, maar dan wordt het MIS een doel op zich. Het steeds nadrukkelijk betrekken van de plandocumenten bij deze vragen heeft geholpen om te prioriteren en te beperken.

Het ontwerp van de rapportages voor het MIS is uitgewerkt in zogenaamde ‘storyboards’. In tegenstelling tot een klassiek functioneel ontwerp laat een storyboard zien hoe een rapportage eruit gaat zien (zowel qua inhoud als lay-out) en hoe de navigatie werkt. Door realistische cijfers te tonen in een omgeving die net echt lijkt, kan de toekomstige gebruiker zich een goede voorstelling maken van de rapportage en direct goede feedback geven (aanpassingen op het ontwerp). Het werken met storyboards voorkomt dat de rapportages bij oplevering niet voldoen aan de verwachtingen en dat kostbare aanpassingen nodig zijn. Hieronder is een afbeelding van een storyboard opgenomen.

Een storyboard voorkomt dat rapportages bij oplevering tegenvallen

De programmarapportage geeft drie keer per jaar inzicht in de voortgang van de stichtingsbrede programma’s en projecten. Projectleiders geven hierin afwijkingen aan in projectresultaten, planningen en budgetten. Daarnaast geven zij aan welke mogelijke maatregelen er zijn om bij te sturen. De programmarapportage is primair een instrument voor de Raad van Bestuur.

De rapportage verbeterinitiatieven geeft drie keer per jaar inzicht in de voortgang van de verbeterinitiatieven. De manager geeft hierin aan hoe de verbeterinitiatieven lopen, of het beoogde effect wordt bereikt en waar aanpassing nodig is of nieuwe initiatieven worden genomen.

De programmarapportage en rapportage verbeterinitiatieven hebben gemeen dat er niet alleen gerapporteerd wordt over de status, maar dat ook direct wordt aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn of worden genomen om bij te sturen. Dat noemen we ‘actiegericht’ rapporteren: de ontvanger ziet direct welke maatregelen worden genomen of kan direct beslissingen nemen (bijvoorbeeld om een extra persoon in te zetten op het project). Er wordt getracht het evalueren en bijsturen zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan, om vertraging in de besluitvorming te voorkomen. Dat geldt ook voor de resultaten in het MIS en de audits en onderzoeken: die worden zo snel mogelijk na bekendmaking besproken, waarbij altijd besluiten worden genomen in de vorm van aanpassingen aan of nieuwe verbeterinitiatieven en/of bijstelling van de plannen.

De bestuursbeoordeling heeft hierin een bijzondere plaats. Naast het regelmatig bijsturen op basis van de beschikbare informatie, legt de Raad van Bestuur ieder jaar in de bestuursbeoordeling vast hoe de resultaten uit audits en onderzoeken (en andere relevante resultaten) leiden tot aanpassingen in de meerjarennota en kaderbrief. Daarmee is de strategie van Groenhuysen niet zomaar een verhaal, dat ver afstaat van de werkelijkheid, maar een plan dat jaarlijks wordt bijgesteld op basis van de dagelijkse realiteit.

Wat betreft de nieuwe instrumenten en de actiegerichte manier van besturen is 2009 een overgangsjaar: er wordt gestuurd op een beperkte set informatie die gestaag wordt uitgebouwd en iedereen moeten nog wennen aan het adequaat evalueren en bijsturen.

Van collectieve bewustwording naar collectieve betekenisgeving

Het succes van de nieuwe besturingsmethodiek hangt voor een groot deel af van de zorgmanagers. Als zij het instrumentarium niet adequaat toepassen, verandert er weinig in de besturing en beheersing. Deze groep managers is door de herinrichting van de organisatie voor een groot deel nieuw aangetreden. Onder meer vanwege de veranderende (markt)omstandigheden en de invoering van prestatiebekosting wordt van hen meer verwacht dan in het verleden: commitment aan de gestelde doelen en proactief sturen op de bijbehorende resultaten. Daarom wordt in het management development programma van Groenhuysen apart aandacht besteed aan de besturingsinstrumenten en aan het ontwikkelen van competenties die resultaatsturing bevorderen.

De zorgmanagers worden binnen Groenhuysen van oudsher ondersteund door enkele stafadviseurs. Ook van de stafadviseurs wordt verwacht dat zij zich committeren aan het behalen van doelen, vanuit de eigen bijdrage, zoals gespecificeerd in de plandocumenten. Om de ondersteuning van de zorgmanagers door de stafadviseurs te versterken zijn zogenaamde ‘kennisrotondes’ geïntroduceerd. Het idee daarbij is dat de adviseurs niet bij alle gesprekken aanzitten en vrijblijvend adviseren, maar dat zij op het moment dat de zorgmanager daarom vraagt kennis en informatie inbrengen, zodat ‘opstoppingen’ op de kruispunten van de bedrijfsvoering worden voorkomen. Omdat zij de doelen van de zorgmanager en hun eigen bijdrage daaraan nu precies kennen, kunnen zij ook gerichter adviseren.

Het toegesneden management development programma en de kennisrotondes zijn initiatieven die niet van de ene op de andere dag effect sorteren. Het is een ontwikkeling waarbij de managers en adviseurs zich steeds bewuster worden van de nieuwe rol die ze hebben en het gedrag dat daarbij hoort. De voortgangsgesprekken van de zorgmanagers met de Raad van Bestuur, waarin de instrumenten en resultaten een steeds prominentere plek krijgen, verduurzamen dat gedrag. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de collectieve betekenisgeving: het waarmaken van de belevingsgerichte zorg, waarbij de cliënt zo goed mogelijk wordt bediend. Want dat is het oorsponkelijke doel, dat niet uit het oog verloren mag worden.

Conclusies

De afgelopen twee jaar is bij Groenhuysen hard gewerkt aan het herinrichten van de organisatie en het ontwikkelen van een samenhangende set van planning- en controlinstrumenten. Daarmee is een fundament gelegd voor vraaggericht en belevingsgericht werken en een adequate sturing op resultaten. Het is het vertrekpunt geweest voor het ontwikkelingstraject van de managers, dat nog niet volledig is afgerond.

Toch zijn al de nodige resultaten geboekt:

 • De plannen zijn samenhangender en beter onderbouwd dan voorheen en er is duidelijk focus gelegd op bepaalde klantsegmenten en zorgdiensten.
 • De managementinformatie is in lijn met de plannen en er wordt informatie gerapporteerd waar managers echt op kunnen sturen.
 • De directe aansturing van zorgmanagers door de Raad van Bestuur heeft geleid tot een grotere bewustwording en betrokkenheid van de managers bij de resultaten. Dat is te merken aan scherpere analyses en kordate maatregelen die door hen worden genomen.
 • De HKZ certificeringsinstelling Lloyds heeft aangegeven dat Groenhuysen op het gebied van planning en besturing een sterk voorbeeld is voor andere zorginstellingen.
 • Door de herinrichting zijn er meer middelen beschikbaar voor de directe zorg, omdat de overheadkosten zijn gedaald.
 • Ondanks de omvang van de organisatie is het voor bepaalde groepen cliënten gelukt om de zorg kleinschalig te organiseren. Een voorbeeld hiervan zijn groepswoningen voor zes tot acht psychogeriatrische cliënten.

Op dit moment is het management development programma in volle gang. Bestuur en managers zijn zich bewust van de wijzigende marktomstandigheden en weten hoe de instrumenten kunnen helpen om hier adequaat op te reageren zonder de cliënt uit het oog te verliezen. Daarmee treedt Groenhuysen het tijdperk van prestatiebekostiging met vertrouwen tegemoet.

Hennie Brons (hbrons@groenhuysen.nl) is voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting Groenhuysen.

Joost Spithoven (joost.spithoven@alertief.nl) is directeur van Alertief Management BV.

Marcel Kruger (marcel@decido.nl) is partner bij Decido.