MAAK EEN OVERGANGSKABINET VOOR 2 JAAR!

Informateur Kim Putters is vanaf deze week met de politieke leiders in gesprek over de vorming van een extra parlementair kabinet. Met in het achterhoofd in ieder geval de opbrengsten van de gesprekken, die hij hierover vorige week met wetenschappers heeft gevoerd. In het huidige versplinterde politieke landschap lijkt in dat verband het vormen van een kabinet met de vier ministeries, die Kim Putters eerder bepleit heeft in zijn boek Veenbrand, nu een brug te ver. De partijen in de Tweede Kamer staan nog op een te grote afstand als het gaat om overkoepelend beleid voeren met het oog op BREDE WELKVAART, SOCIALE GELIJKHEID, LEVENSLOOP en DEMOCRATIE & RECHT.

Maar nu al het aantal ministeries beperken is zeker een optie. Wat te denken van een overgangskabinet voor 2 jaar met de volgende vier ministeries.
Op de eerste plaats het ministerie TOEN. Hierin worden zaken uit het verleden opgepakt, die nog om een afronding vragen. Denk met name aan de toeslagenaffaire en de reparaties als gevolg van de gaswinning in Groningen. Vanzelfsprekend is Dilan Yesilgöz vanuit de VVD hier de minister.

Daarnaast krijgen we het ministerie NU. Het gaat hier vooral om de grote onderwerpen klimaat, energie, natuurherstel, innovatie agrarische sector en CO2-reductie. Vanuit de BBB is Caroline van der Pas hiervoor als bewindsvrouwe de beste keuze.

Op het ministerie BINNENKORT kan Geert Wilders vanuit de PVV het best acteren op een paar taaie vraagstukken. Binnen Europa vanuit Nederland het immigratievraagstuk oplossen, de sociale woningvoorraad vergroten voor Nederlanders en de zorg voor met name de ouder wordende Nederlanders continueren.

Het vierde ministerie betreft ALGEMENE ZAKEN en is bedoeld voor de minister-president. Gelet op zijn inspanningen als voormalig informateur is Ronald Plasterk hiervoor de meest aangewezen persoon. Naast zijn rol als hoeder van deze ministersploeg is het verstandig om bij hem ook de defensietaken onder te brengen. Het is dan aan hem om binnen NAVO-verband de defensiebegroting in lijn daarmee op orde te brengen. Mogelijk treft hij daar binnenkort een bekende Nederlander als secretaris-generaal aan. Het kan helpen.

Het is vooral aan Kim Putters om in een gedoogconstructie aan Pieter Omtzigt van NSC de waakhondfunctie toe bedeeld te krijgen, als het gaat om het vertalen van fundamentele mensenrechten met bijbehorende vrijheden naar toekomstbestendige sociale contracten. Waarbij vooral de relatie tussen het persoonskapitaal en het sociaal kapitaal van Nederlanders naar een duurzaam niveau wordt getild.

Zoals gesteld wordt dit overgangskabinet gevormd voor 2 jaar. Dan zijn er weer verkiezingen. En de afspraak kan nu al worden gemaakt dat over twee jaar onder Kim Putters wel wordt overgegaan tot de vorming van de vier meer integrale ministeries, zoals hij deze in zijn boek ‘Veenbrand’ voor ogen heeft. In die twee jaar tijd kunnen dan alle politieke partijen laten zien hoe zij weten te bereiken dat burgers zich wel op een positieve manier door hen gehoord, gevoeld en begrepen weten.

Dit zal wel gepaard horen te gaan met meer interactie met burgers om met het juiste draagvlak te komen tot werkbare oplossingen voor bestaande en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Zeker een uitdaging voor de middenpartijen, om meer als volkspartijen voor de dag te komen.  Benieuwd of er dan op basis van de verkiezingsuitslag over twee jaar (weer) een parlementair meerderheidskabinet mogelijk is.