Opheffen Stichting Gebiedsgerichte SROI

Beide initiatiefnemers Frans Hoebink en Joost Spithoven hebben eind 2023 geconcludeerd dat het hen niet gelukt is om aan Social Return on the Investements een duurzame invulling te geven met gebiedsgerichte projecten.
Het door hen uitgebrachte essay ‘Meedoen is belangrijker dan winst’ heeft geen zoden aan de dijk kunnen zetten. Hun bedoeling daarbij was om werk naar mensen brengen, in plaats van mensen naar functies. In overeenstemming hiermee zijn zij nog steeds een fervent voorstander van samenwerking met verschillende partijen en co-creatieve processen om te komen tot een gebieds- of sectorgebonden aanpak van de SROI-opgaven. Met werkgevers en (kandidaat)werknemers.
Helaas hebben Frans en Joost moeten constateren dat zij in de huidige uitvoeringspraktijk bij de besteding van de SROI-budgetten geen doorbraak hebben weten te bereiken. Er blijft dus sprake van versnippering en versplintering. Versnippering aan de voorkant door een wildgroei aan eisen en voorwaarden bij de aanbesteding in relatie tot SROI en vervolgens versplintering bij de uitvoering door een (te) eenzijdige invulling qua werkzaamheden van de betrokken mensen.

%d bloggers liken dit: