Belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en Fiom samen aan de slag voor een expertisecentrum interlandelijke adoptie

De bemiddeling bij interlandelijke adoptie wordt in ons land samengebracht binnen één centrale bemiddelingsorganisatie. De werkzaamheden van de vier vergunninghouders gaan op in één organisatie met daarop versterkt overheidsgezag. In lijn met deze ontwikkeling heeft de minister voor Rechtsbescherming april 2022 aan Fiom gevraagd een plan op hoofdlijnen op te stellen voor de bestuurlijke inbedding van het expertisecentrum interlandelijke adoptie bij Fiom.

Directeur-bestuurder van Fiom is bij het opstellen van het plan op hoofdlijnen- op haar verzoek- vanuit Alertief ondersteund door Corine Schuil, Ron Leenders en Joost Spithoven. In hoog tempo is tussen half maart en eind april door hen met de interne werkgroep uitwerking gegeven aan de verschillende onderdelen van het plan. Essentieel was het vormgeven van de bestuurlijke visie op het thema interlandelijke adoptie, aansluitend op de bestaande of in ontwikkeling zijnde strategische visie van FIOM en het bieden van tactische en strategische ondersteuning in relatie tot de andere stakeholders, het ministerie en de Raad van Toezicht van Fiom. Op deze onderdelen vond steeds tussentijds afstemming plaats met de projectgroep van het ministerie en de andere deelnemers.

Het expertisecentrum interlandelijke adoptie wordt dé centrale plek waar iedereen die vanuit het buitenland geadopteerd is, terecht kan voor ondersteuning en vragen over zijn of haar adoptie en afkomst. Daarnaast kunnen adoptieouders, gezinsleden en geboorteouders voor informatie en (hulp)vragen bij het expertisecentrum terecht. 

Het expertisecentrum wordt laagdrempelig en goed bereikbaar. Ook biedt het centrum maatwerk en waar nodig of gewenst persoonlijke begeleiding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met specialisten uit het veld. Daarnaast is het expertisecentrum ook de plek waar experts en professionals elkaar kunnen vinden. Het centrum gaat zich specialiseren in (begeleide) inzage in adoptiedossiers en afstammingsinformatie, psychosociale ondersteuning en juridische ondersteuning.

%d bloggers liken dit: