Introductie

Alertief is door mij, Joost Spithoven, opgericht om organisaties te ondersteunen bij betekenisvol ondernemen. Terwijl in hun omgeving veel in beweging is – mede als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen – streven organisaties toch naar continuïteit. Het gaat dan om het vinden van de balans tussen doorontwikkelen van de werkwijze(n), verantwoord investeren in de modernisering, het betrekken en ondersteunen van medewerkers en adequaat samenwerken in verschillende netwerken. Vanuit Alertief speel ik alert, adrem en actief in op de veranderingsvraagstukken.

Sinds 2005 ben ik als interimmanager, organisatieadviseur en bestuurder werkzaam vanuit Alertief. Onder de vlag van Alertief ben ik vooral actief in het publiek domein. Het geeft mij energie om professionals en hun organisatie(s) vanuit betekenisvol ondernemen te helpen de complexe maatschappelijke vraagstukken en de daaruit voortvloeiende organisatievraagstukken op een vooruitstrevende wijze aan te pakken. Waar dat in relatie tot de omvang van de opgave nodig is, kan ik daarbij andere zelfstandige professionals inzetten vanuit het netwerk van Alertief.

Onderscheidende trajecten Alertief
Om in de dynamische omgeving via belichten, richten en inrichten te komen tot de juiste verrichtingen, hebben organisaties van doen met intensieve trajecten. Daarbij werk ik vanuit Alertief aan het verbinden van twee hoofdprocessen vanuit de juiste samenhang:
1. Vitaliseren van professionals met structurele aandacht voor hun energie, talent en stressniveau;
2. Ontwikkelen van duurzaam presterende organisaties met behulp van de passende organisatiebouwstenen.

Verandervermogen
De enige zekerheid is dat alles voortdurend in verandering is. De vraag is dus niet of je moet veranderen, maar hoe goed je bent in steeds weer vanuit betekenisgeving te veranderen. Voor het besef daarvan hoort bij een verandertraject invulling gegeven te worden aan de ‘veranderdrivers:’ noodzaak, koers, veranderruimte, betrokkenheid en belemmeringen. Dit verbindt de bovenstroom met de onderstroom in de organisatie. Met mijn aanpak en persoonlijke inbreng weet ik het enthousiasme en de energie te creëren, die nodig zijn om organisaties in beweging te krijgen. De vraagstukken weet ik helder te verbeelden, maar ook te relativeren met mijn kwinkslagen.

Visie
Om te komen tot een inclusieve samenleving zijn er nieuwe verbindingen nodig tussen bedrijven, overheden en (georganiseerde) burgers. Dit vergt anders kijken, denken en handelen vanuit een wenkend perspectief. Als een bijdrage daaraan heb ik het boek geschreven: ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’. In mijn boek verbind ik samenlevingsbrede talentontwikkeling met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en organisatievraagstukken. Gericht op een zinvol en gelukkig bestaan van mensen.